Raffaello - Két tengernyi élmény

Menü

RAFFAELLO –  NYEREMÉNYJÁTÉK
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
(”Játékszabályzat”)

1. A Játék szervezője

A FERRERO MAGYARORSZÁG Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. továbbiakban: "Szervező") Promóciót szervez (továbbiakban: "Játék", vagy „Promóció”), amelyben azon, a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő, a 10. pont szerinti kizárás hatálya alá nem eső személyek (továbbiakban "Játékos") vehetnek részt, akik a 3. pontban szereplő termékek bármelyikéből legalább egy darabot vásárolnak a termékeket forgalmazó üzletek valamelyikében, valamint az 5. pontban meghatározott adatokkal – a termék megvásárlásának igazolásaként - a Játék ideje (lásd 4. pont) alatt a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: "Játékszabályzat") meghatározott módon regisztrálnak és pályáznak a www.raffaello.hu weboldalon, valamint megfelelnek a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek.

2. A Játékos

A Szervező megbízásából a Createam Reklámügynökség Kft. (1021 Budapest, Versec sor 9.) (továbbiakban: Lebonyolító) által lebonyolított Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik az alábbi együttes feltételeknek megfelelnek és nem esnek az 10. pont szerinti kizáró okok alá:

 • Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező természetes, cselekvőképes, 18. életévét betöltött személy; 
 • a Játék időtartama alatt a 3. pontban felsorolt termékek bármelyikéből legalább egy darabot vásárolnak bármely, a terméket forgalmazó magyarországi áruházban, majd az 5. pontban meghatározott módon regisztrálnak és pályáznak a www.raffaello.hu weboldalon.

3. Résztvevő termékek

A Játékban az alábbi termékek vesznek részt: 

 • Raffaello 100 g
 • Raffaello 150 g
 • Raffaello 230 g

4. A Játék időtartama

A Játék 2016. május 17. napjának 00:00:01 órájától 2016. június 20. napjának 23:59:59 órájáig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után, illetve az 5. pontban írtak szerint nem vagy nem az 5. pont szerintieknek megfelelően beérkezett, Pályázatok a Játékban nem vesznek részt. A Játékban, csak ezen időszak alatt megvásárolt termékek, valamint az ezen időszak alatt történt regisztrációk és kód feltöltések vesznek részt.

5. A Játék menete

Azok a vásárlók, akik a Promóció időtartama alatt (lsd. 4. pont) a 3. pontban meghatározott termékek közül vásárolnak legalább egy darabot (országosan bármely üzletben/áruházban, ahol a terméket forgalmazzák) és a weboldalon saját adataik és a vásárlást igazoló blokk adatai megadásával regisztrálnak és pályáznak („Pályázat”), sorsoláson vesznek részt, mely során a Promóció teljes időtartama alatt összesen 70 db napi nyeremény (naponta 2 db), 10 db heti nyeremény (hetente 2 db) és 2 db főnyeremény kerül kisorsolásra. A főnyeremények esetében a Játékosnak lehetősége van kiválasztania az általa preferált utazási célpontot a Pályázat leadásakor és a nyertes az általa megadott utazást nyerheti meg (A Pályázat leadásának mechanizmusát lsd. 7.c.) 

Abban az esetben, ha a Játékos több termékkel is kíván pályázni az alábbi szabályok érvényesek:

 • Több termék vásárlása esetén, minden egyes termékvásárlásnak külön blokkon kell szerepelnie. 
 • Az egyes blokkok adatait külön Pályázatban kell beküldeni.
 • A Pályázat érvénytelen, amennyiben két vásárlás között nem telik el legalább 1 perc, azaz a vásárlásokat igazoló blokkokon szereplő időpont (óra, perc) minimum 1 perc különbséget kell, hogy mutasson (azok nem egyezhetnek meg). 
 • Egy vásárlás magában foglalja a Promócióban részt vevő termékek közül legalább 1 db termék megvásárlását. 

A Játékosnak a Játék végéig, illetve a nyeremények átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló blokkot, amely alapján Pályázatot adott be. 

Korlátozások:

 • Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt (2016.05.17-2016.06.20.) a leadott blokkoktól függetlenül legfeljebb 3 napi nyereményt, egy heti és egy főnyereményt nyerhet.
 • A napi nyeremények kisorsolásakor nyertes blokkal a heti nyeremények és a főnyeremények sorsolásán nem vesz részt.
 • A heti nyeremények kisorsolásakor nyertes blokk a főnyeremények sorsolásán nem vesz részt.

Amennyiben a Játékos vásárláskor gyűjtős blokkot kapott, bizonyítván a termék megvásárlásának tényét, az üzlet egyik alkalmazottjával rá kell írattatni a megvásárolt termék nevét és le kell pecsételtetni, alá kell íratni  az alkalmazottal (pénztárossal). A Játékosnak kötelessége a nyertesség tényéről kapott értesítést követően ezen dokumentumokat (a vásárlást igazoló blokk másolatát) beküldenie ellenőrzés céljából e-mailben vagy postai úton . A postai úton történő beküldések esetén, a nyertesnek a borítékra rá kell írnia a „Két tengernyi élmény!” jeligét. Szervező és Lebonyolító a helytelen címzéssel ellátott, és emiatt nem kézbesített levelekért felelősséget nem vállalnak és ezek a Játékban nem vesznek részt. A Játékosnak a Játékban szereplő Promóciós termékek megvásárlása után a Játék ideje alatt regisztrálnia és pályáznia kell a www.raffaello.hu weboldalon az alábbiaknak megfelelően:

REGISZTRÁCIÓ MÓDJA

A Játékban való részvétel feltétele a sikeres regisztráció. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok:

 • Teljes név megadása (kötelező): a Játékos személyi igazolványba jegyzett vezeték- és utóneve.
 • E-mail cím megadása (kötelező): a Játékos által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail címhez, csak egy regisztráció kapcsolódhat.
 • Lakcím megadása (kötelező): a Játékos értesítési címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó). 
 • Mobiltelefonszám megadása (kötelező): a Játékos által megadott, létező mobiltelefonszám. 

A regisztrált Játékosok jogosultak Pályázatot benyújtani az alábbi tartalommal:

PÁLYÁZAT – Blokkfeltöltés

 • Vásárlás napja (kötelező): a vásárlási blokkon szereplő dátum (év, hónap, nap)
 • Vásárlás időpontja (kötelező): a vásárlási blokkon szereplő időpont (óra, perc)
 • AP kód (kötelező): a blokkon szereplő 9 számjegyű azonosító kód

A Szervező/Lebonyolító felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált név és e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező/Lebonyolító érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező/Lebonyolító nem vállalja. A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.

A Szervező/Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékból kizárt Játékos Pályázatát érvénytelennek kell tekintetni. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt/Lebonyolítót felelősség nem terheli.

A Játékos az 5. pont szerinti regisztráció megtételével és a Pályázat elküldésével kifejezetten és egyértelműen elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Játékszabályzatot.

A Játék során egy e-mail címhez kizárólag egy regisztráció kapcsolódhat, de a Játékos a Játék időtartama alatt arról korlátlan számú Pályázatot küldhet, akár egy napon belül is. A Játékban kizárólag valós adatokkal lehet részt venni, személyenként egy profillal. A Szervező/Lebonyolító ezt jogosult ellenőrizni, és amennyiben a Játékossal szemben annak gyanúja merül fel, hogy több profillal vesz részt a Játékban, úgy a Szervező/Lebonyolító jogosult azonnali hatállyal minden pályázatát kizárni a Játékból.

A Játékos tetszőleges számú Pályázatot küldhet be az 5. pont szerint. Minden vásárlás legalább 1 db, a Promócióban résztvevő termék megvásárlását kell, hogy tartalmazza. A Pályázónak minden pályázathoz külön-külön, a megvásárolt termékhez kapcsolódó blokkal kell rendelkeznie. Amennyiben azonos e-mail címhez rendelten már beküldött vagy nem létező adat érkezik, vagy az adott blokk adataival már korábban más személy pályázott, úgy ezen Pályázatok érvénytelennek minősülnek. A Pályázatok beérkezésekor ellenőrzésre kerülnek a blokkadatok, így amennyiben ugyanazon blokkadattal több Pályázat érkezik, úgy ezen Pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A vásárlást igazoló - kizárólag ép, sérülésmentes és olvasható - blokk(-ok)nak hitelt érdemlően bizonyítani kell a vásárlás tényét és annak Pályázatban feltüntetett adatait. Ennek megfelelően a blokknak tartalmaznia kell a vásárolt termék megnevezését, a vásárolt termék mennyiségét, és a vásárlás pontos időpontját. A Játékosnak a vásárlás időpontjában ellenőriznie kell, hogy a kapott blokk hiánytalanul tartalmazza-e a Játékban való részvételhez szükséges adatokat. Amennyiben a fenti adatok tekintetében hiányosságot észlel, úgy a vásárlás helyszínén kérje a hiányzó adatok feltüntetését. A Szervezőnek/Lebonyolítónak nem áll módjában hiányos adatokkal rendelkező vagy nem a Pályázatban foglaltakkal azonos adatokat tartalmazó, illetve sérült vagy olvashatatlan blokkot elfogadni. 

Játékos minden egyes termékkel – blokkonként – csak egy alkalommal Pályázhat a nyereményekért a blokkon található adatok megadásával.

A Szervező/Lebonyolító a beérkezett Pályázatokat elsősorban a Nyertesek esetében vizsgálja meg, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be, de jogosult bármely Pályázatot bármikor megvizsgálni. Ezen vizsgálat nem zárja ki, hogy a Szervező/Lebonyolító a Pályázatot a későbbiekben tudomására jutott ok miatt érvénytelenné nyilvánítsa. Egy beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázatok beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésnek a szerver belső órája szerinti időpontja. A Játékosok a Pályázat beküldése után a kommunikációs rendszer terheltségétől függően, de a lehető leggyorsabban válaszüzenetet kapnak, amelyből megtudhatják, hogy Pályázatuk a rendszer adatbázisában rögzítésre került-e. 

A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik, azonban minden egyes beküldéshez külön a vásárlást igazoló blokkal kell rendelkezniük. Amennyiben a Játékos többször pályázik, míg végül megnyeri valamelyik nyereményt, visszamenőleg minden Pályázatához tartozó, vásárlást igazoló blokkot, amely alapján pályázott, köteles a Szervező/Lebonyolító kérésére bemutatni. Ennek elmaradása esetén a nyereményre akkor sem jogosult, ha a nyertes Pályázathoz tartozó blokkot be tudja mutatni.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Játék során beküldött minden blokkot őrizzenek meg, mert a nyeremény átvétele kizárólag a Pályázathoz tartozó blokk bemutatása esetén lehetséges.

6. Játék-szolgáltatás

A www.raffaello.hu weboldalon keresztül zajló játék-szolgáltatást Szervező, a Lebonyolító lebonyolításában biztosítja. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Játék használata során a Játékossal jogviszonyban álló internet szolgáltató üzletszabályzata változatlanul irányadó. Mivel az e-mail fiókok csak korlátozott számú üzenet tárolására alkalmasak, kérjük, hogy a játék kezdete előtt postaládáját ürítse ki, hogy tudja az esetleges rendszerüzeneteket fogadni. A kapott üzenetek ingyenesek.

A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 

Mi történik, ha nem működik az internet szolgáltatás? 

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn vagy a Játék szervezésében résztvevő partnerein kívülálló okokból a szolgáltatás nem használható. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért a Szervező/Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

A Szervező nem vállal felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) az üzenet, mert

 • a Játékos a pályázatot nem a Játék során használatos megfelelő formátumban küldi el, 
 • nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egyéb ok miatt nem elérhető, 
 • a Játékos e-mail fiókja betelt és nem képes további üzenetek fogadására, 
 • az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt-t kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

7. Nyeremények

A Lebonyolító a Játék teljes időtartamára összesen 82 db, azaz nyolcvankettő darab nyereményt sorsol ki a következő módon: 

a) Napi nyeremények

A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden napra 2, azaz két db nyerő időpontot sorsol (összesen 70, azaz hetven db nyerőidőpontot). A nyerő időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékosok 1 (azaz egy) db 25.000 (azaz huszonötezer) Ft értékű Vision Express napszemüveg vásárlási utalványt kapnak ajándékba. Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével kézbesíti a nyertesnek a nyereményét (vásárlási utalványt), melyet a nyertes bármely Vision Express üzletben bármely napszemüveg vásárlásához felhasználhat. Szervező és Lebonyolító kikötik, hogy a vásárlási utalványok az alábbi feltételek szerint válthatók be bármely Vision Express üzletben:

 • Az utalvány beváltási határideje: 2016. december 31. 
 • Az utalvány másra szabadon átruházható. 
 • Az utalvány kizárólag 1 db napszemüveg vásárlása esetén használható fel az adott Vision Express üzlet által forgalmazott bármely napszemüvegre. 
 • Az utalvánnyal vásárolt napszemüvegre a Vision Express üzletek aktuális akciós kedvezményei igénybe vehetőek az arra vonatkozó akciós szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 
 • 1 db napszemüveg megvásárlásához legfeljebb 1 db utalvány használható fel. 
 • Az utalvány más termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén nem használható fel fizető eszközként. Így dioptriás napszemüveg rendelése esetén az utalvány kizárólag a napszemüveg értékéig használható fel, és a dioptriás napszemüveglencsére az utalvány értéke már sem részben, sem egészben nem használtható fel. 
 • Az utalvány készpénzre nem váltható át és értékéből készpénz nem adható vissza, valamint az utalvány értéke részletekre nem bontható. 
 • Szervező és Lebonyolító nem zárja ki annak lehetőségét, hogy amennyiben a nyertes a vásárlása során a névértéknél magasabb összegben vásárol az adott üzlethálózat valamely üzletében, úgy azt készpénzzel kipótolhassa. 

Az üzletek listája megtalálható itt.

A nyerő időpontok sorsolására 2016. május 11-én, 11:00-kor kerül sor a 1021 Budapest, Versec sor 9. címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító köteles az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 

b) Heti nyeremények

A Lebonyolító a Játék időtartamán belül minden hétre (promóciós időszakra) 2 (azaz két) db nyerő időpontot sorsol (összesen 10, azaz tíz db nyerőidőpontot). A nyerő időpontban, vagy az azt követő, ahhoz legközelebb eső időpontban pályázó Játékos 1 (azaz egy) db Nautica órát kap ajándékba. A nyertesnek lehetősége van Lebonyolítóval egyeztetve a NAI16530M cikkszámú női, illetve NAI17512G cikkszámú férfi karórák közül választani, azaz a nyertesnek nemétől függetlenül a megadott típusú női, illetve férfi karórák közül 1 db-ot áll módjában választani, melyet Lebonyolító postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével kézbesít a nyertesnek. 

A nyerő időpontok sorsolására 2016. május 11-én, 11:00-kor kerül sor a 1021 Budapest, Versec sor 9. címen, közjegyző előtt. A nyerő időpontok nem nyilvánosak, azt a Szervező és Lebonyolító köteles az érintett promóciós időszak teljes időtartama alatt titokban tartani. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 

Promóciós időszakok:

 • 2016. május 17. 00:00 és 2016. május 23. 24:00  között
 • 2016. május 24. 00:00 és 2016. május 30. 24:00 között
 • 2016. május 31. 00:00 és 2016. június 6. 24:00 között
 • 2016. június 7. 00:00 és 2016. június 13. 24:00 között
 • 2016. június 14. 00:00 és 2016. június 20. 24:00 között

c) Főnyeremény

A kódfeltöltést (blokkadatok feltöltése) követően a Játékosnak lehetősége nyílik a kisorsolásra kerülő két különböző úti cél közül (hajóút a Földközi-tengeren, hajóút a Fjordokon) kiválasztania a számára preferáltabb helyszínt, azaz annak a helyszínnek a képére klikkelhet, melyre Pályázatát szeretné benyújtani. Egy blokkadattal csak az egyik, általa kiválasztott főnyereményért indulhat a Játékos, de több blokkfeltöltés esetén nem zárjuk ki annak lehetőségét, hogy megosztva válasszon a két helyszín közül, így pl.: 2 blokkadattal akár mindkét helyszín megjelölhető 1-1 alkalommal. 

A nyereményjáték során 1 alkalommal (június 23-án) a nyereményjáték végén, a teljes időszak alatt benyújtott, még nyeretlen Pályázatok közül (2016. május 17. és június 20. között regisztrálók és pályázók) Lebonyolító a főnyereményekhez kapcsolódóan 1-1 (azaz egy-egy) fő nyertes Játékost és 3-3 (azaz három-három) fő pótnyertest sorsol. A Főnyeremény nyertesei 1 db, azaz egy darab hajóutat a Földközi-tengeren 2 fő részére, illetve 1 db, azaz egy darab hajó utat a Fjordokon 2 fő részére kapnak ajándékba.

A sorsolás alkalmával a két úti célra pályázók közül külön-külön kerül kisorsolásra az 1-1 fő nyertes és a 3-3 fő pótnyertes Játékos (így összesen a 2 fő nyertes és 6 fő pótnyertes Játékos). Mindkét úti cél esetében (hajóút a Földközi-tengeren, hajóút a Fjordokon) a főnyeremény sorsolás alkalmával azok közül sorsoljuk ki a nyerteseket és a pótnyerteseket, akik az adott nyereményútra kattintva megjelölték azt, mint választott főnyereményt, így adva le Pályázatukat az adott helyszínre való utazás megnyerésére.

Főnyeremény részletek:

Főnyeremény I.: hajóút a Földközi-tengeren

A nyertes nyereménye 1 db 2 fő részére szóló luxus hajóút a Földközi-tengeren, melyet a Hurrá Nyaralunk.hu Utazási Iroda biztosít és amely magában foglalja a Barcelonából vagy Velencéből induló 7 napos hajóutat a Földközi-tenger nyugati vagy keleti medencéjének legszebb pontjait érintve (a nyertesnek lehetősége nyílik, hogy a Lebonyolítóval és az Utazási Irodával egyeztetve válassza ki az útvonalat, melyre jelen nyereményét fel szeretné használni – csak a Lebonyolító és az Utazási Iroda által meghatározott indulási helyszínekre és az onnan induló hajóutakra használható fel a nyereményút). A hajók fedélzetén 2 személyes kabinban nyer elhelyezést a nyertes és útitársa, teljes ellátással (italok nélkül), illetve kiegészítésképpen egy italcsomagot, mely meghatározott italmennyiséget tartalmaz. A nyertes nyereménye továbbá 1 db 200.000 Ft-tal feltöltött OTP bankkártya, melyet javasolt mint költőpénz felhasználni az utazás időtartama alatt. Az utazás pontos időpontjáról, Lebonyolító egyeztet a Nyertessel, melynek véglegesítését tekintve a nyertes köteles együttműködni Lebonyolítóval. Szervező és Lebonyolító az Utazási Irodával együttműködve biztosítja a nyertes részére a hajózó programot kikötői illetékkel és adókkal, a kikötőhöz legközelebbi repülőtérre retur repülőjegy biztosítását, reptér-kikötő-reptér közötti transzfert, a betegségi,baleset- és poggyászbiztosítást. Nyertes elfogadja, hogy a nyeremény út 2016. szeptember-október-november (szabad helyek függvényében) vagy 2017. május, június hónapokban használható fel (kivétel a kiemelt időszakok, ünnepek), melyet a Szervező megbízottja (Createam Reklámügynökség Kft.) a nyertessel történő egyeztetéseket követően a megbeszéltek szerint teljes egészében megszervez. Nyertes szintén elfogadja, hogy az utazást és annak időpontját kizárólag Createam Reklámügynökség Kft-vel előre leegyeztetett időpontban (kiemelt időszakok, ünnepek nem lehetnek, mint pl. Karácsony, Újév, Húsvét és egyéb nemzeti ünnepek, tekintettel az adott ország ünnepeire és kiemelt időszakaira is, stb…) lehet meghatározni úgy, hogy egy-egy időszakot meghatározva, megadott időpontok közül van lehetősége választani a nyertesnek. Nyertes tudomásul veszi, hogy a Pályázatához benyújtott blokkok ellenőrzésétől és jóváhagyásától számítva 15 munkanap áll rendelkezésére az utazás időpontjának kiválasztására. 

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény nem tartalmazza a hajóút programjához illeszkedő szárazföldi, vagy kishajós fakultatív kirándulásokat, városnézéseket, egyéb programokat melyekre az utazók saját költségükre jelentkezhetnek.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot az utazás időpontjának módosítására, tekintettel az adott országba történő utazás menetrendjeire.

Főnyeremény II.: hajóút a Fjordokon

A nyertes nyereménye 1 db 2 fő részére szóló luxus hajóút a fjordokon, melyet a Hurrá Nyaralunk.hu Utazási Iroda biztosít és amely magában foglalja a Koppenhágából, Oslóból vagy Kielből induló 6 vagy 7 napos hajóutat, mely Norvégia legszebb fjordjait mutatja be (a nyertesnek lehetősége nyílik, hogy a Lebonyolítóval és az Utazási Irodával egyeztetve válassza ki az útvonalat, melyre jelen nyereményét fel szeretné használni – csak a Lebonyolító és az Utazási Iroda által meghatározott indulási helyszínekre és az onnan induló hajóutakra használható fel a nyereményút). A hajók fedélzetén 2 személyes kabinban nyer elhelyezést a nyertes és útitársa, teljes ellátással (italok nélkül), illetve kiegészítésképpen egy italcsomagot, mely meghatározott italmennyiséget tartalmaz. A nyertes nyereménye továbbá 1 db 200.000 Ft-tal feltöltött OTP bankkártya, melyet javasolt mint költőpénz felhasználni az utazás időtartama alatt. Az utazás pontos időpontjáról, Lebonyolító egyeztet a Nyertessel, melynek véglegesítését tekintve a nyertes köteles együttműködni Lebonyolítóval. Szervező és Lebonyolító az Utazási Irodával együttműködve biztosítja a nyertes részére a hajózó programot kikötői illetékkel és adókkal, a kikötőhöz legközelebbi repülőtérre retur repülőjegy biztosítását, reptér-kikötő-reptér közötti transzfert, a betegségi,baleset- és poggyászbiztosítást. Nyertes elfogadja, hogy a nyeremény út 2016.szeptember (szabad helyek függvényében) vagy 2017. május, június hónapokban használható fel (kivétel a kiemelt időszakok, ünnepek), melyet a Szervező megbízottja (Createam Reklámügynökség Kft.) a nyertessel történő egyeztetéseket követően a megbeszéltek szerint teljes egészében megszervez. Nyertes szintén elfogadja, hogy az utazást és annak időpontját kizárólag Createam Reklámügynökség Kft-vel előre leegyeztetett időpontban (kiemelt időszakok, ünnepek nem lehetnek, mint pl. Karácsony, Újév, Húsvét és egyéb nemzeti ünnepek, tekintettel az adott ország ünnepeire és kiemelt időszakaira is, stb…) lehet meghatározni úgy, hogy egy-egy időszakot meghatározva, megadott időpontok közül van lehetősége választani a nyertesnek. Nyertes tudomásul veszi, hogy a Pályázatához benyújtott blokkok ellenőrzésétől és jóváhagyásától számítva 15 munkanap áll rendelkezésére az utazás időpontjának kiválasztására.

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény nem tartalmazza a hajóút programjához illeszkedő szárazföldi, vagy kishajós fakultatív kirándulásokat, városnézéseket, egyéb programokat melyekre az utazók saját költségükre jelentkezhetnek.

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot az utazás időpontjának módosítására, tekintettel az adott országba történő utazás menetrendjeire.

Nyertes jelen játékszabály elolvasásával és a játékban való részvétellel elfogadja a Hurrá Nyaralunk.hu Utazási Iroda feltételeit!

Az utazás készpénzre nem váltható!

A nyertes Játékosnak és az utazásban részt vevő második félnek mindkét út esetében, minden szükséges hatósági okirattal rendelkeznie kell (pl.: személy igazolvány, útlevél, lakcímkártya, bankkártya stb…) és ezek az utazás megkezdésének napjától számított legalább fél évig érvényesek kell, hogy legyenek! Az ezen dokumentumok hiányából, hiányosságaiból, érvénytelenségéből, stb… adódó és az utazást érintő problémákért Szervező és Lebonyolító felelősséget nem vállalnak!

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező és Lebonyolító, valamint az utazást szervező Utazási Iroda az adott országba történő beutazási szabályok és/vagy idegenrendészeti szabályok esetleges Nyertest érintő beutazási tilalom/korlátozás miatti felelősséget nem vállal. Amennyiben a Nyertest érintő beutazási tilalom miatt a nyereményút beváltása/felhasználása nem lehetséges, a Szervező fenntartja magának jogot, hogy a Nyertest egyedi döntése alapján kezelési költségek és díjak levonása után (pl.: repülőjegy, biztosítások, stb…) egy másik úti célra felhasználható utalvánnyal kompenzálja. 

Szervező és Lebonyolító az Utazási Irodával együttműködve minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges beutazási problémából adódó fel nem használt utazási értékben történő kompenzálás érdekében, de kikötik, hogy csak az adott út során igénybe vett szolgáltatásokat biztosító cégekkel, így pl.: a hajózási társasággal történt egyeztetést követően és a velük kötött megállapodás értelmében utólagosan, az onnan esetlegesen visszaigényelhető összeg értékében áll módjában Szervezőnek és Lebonyolítónak másik úti célt megjelölve javaslatot tenni a kompenzációt illetően. 

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, arra is, hogy az utazásokhoz kapcsolódóan átadásra kerülő OTP „Meglepetés Kártya” VISA Electron típusú bankkártyán elhelyezett összegek felhasználása itthon, továbbá az adott tranzit- és célországokban érvényes aktuális kártyaszabályzat szerint történhet. Miután a kártya nem dombornyomott, ezért bizonyos tranzakciókhoz (pl. autóbérleti kaució) kapcsán igénybe vétele nem lehetséges. A Nyertesek minden körülmények között tájékozódjanak a nyereményút megkezdése előtt a Szervező, a kibocsátó bank, illetve az Utazási Iroda munkatársainál a konkrét lehetőségekről. A korlátozott vagy nem engedélyezett kártyahasználatból eredő esetleges károkért a Szervező és Lebonyolító felelősséget nem vállalnak!

A sorsolás helye: 1021 Budapest, Versec sor 9. A sorsolás a Játékosok részére nyilvános, közjegyző jelenlétében, számítógépes program segítségével zajlik. A Lebonyolító a sorsolás alkalmával a Főnyeremény esetében 2 (azaz kettő) fő nyertest és 6 (azaz hat) fő pótnyertest sorsol ki. 

A főnyeremény sorsolása 2016.június 23-én 11:00 órakor kerül megrendezésre a 1021 Budapest, Versec sor 9. címen, közjegyző jelenlétében. 

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt (2016.05.17-2016.06.20.) a leadott blokkoktól függetlenül legfeljebb 3 napi nyereményt, egy heti és egy főnyereményt nyerhet. A napi vagy heti nyeremények kisorsolásakor nyertes Pályázat a főnyeremények sorsolásán nem vesz részt.

A nyeremények sem egészében, sem részeiben át nem ruházhatóak, azokra kizárólag a kisorsolt Nyertes jogosult. Amennyiben Nyertes nem kívánja igénybe venni/átvenni a Nyereményét, úgy az értesítéstől számított 48 órán belül a Szervező/Lebonyolító részére e-mailben megküldött lemondó nyilatkozata alapján Szervező/Lebonyolító jogosult napi és heti nyeremény esetében a nyerő időpontot követő legközelebbi időpontban következő érvényes Pályázat beküldőjét, a főnyeremény esetében a kisorsolás sorrendjében következő pótnyertest Nyertesként értesíteni. Szervező/Lebonyolító a regisztrált email címről érkezett, kifejezett lemondó nyilatkozatot tartalmazó üzenetet tekinti lemondásnak.

A pótnyertesek kisorsolásuk sorrendjének megfelelően léphetnek a nyereményfeltételek bármelyikének hiányában érvénytelenül pályázónak minősülő, nyertesként kisorsolt Játékos, illetve az előttük álló ilyen pótnyertes helyébe az adott sorsolással érintett nyeremény tekintetében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a vásárlást igazoló blokk nagymértékben károsodott, illetve nem olvasható, így a rajta szereplő adatok leolvasása szabad szemmel nem lehetséges.

8. Nyeremények átvétele

A Lebonyolító a Nyerteseket – napi nyeremény esetében a nyerés napjától, heti díjak esetén az adott promóciós időszak utolsó napjától, míg a főnyeremény esetén a sorsolás napjától számított 3 munkanapon belül értesíti e-mail-ben és/vagy telefonon a Nyeremény átvételének módjáról. 

Szervező/Lebonyolító a napi, - illetve heti nyereményeket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével kézbesíti a nyertesnek (Szervező és Lebonyolító saját költségén mindösszesen egy alkalommal kerül kiküldésre az adott nyeremény), míg a fődíjat személyes átvétel útján adja át a fődíj nyertesének.

A Lebonyolító legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg a rendelkezésre álló e-mail címen és/vagy telefonszámon értesíteni a Nyertest a nyerés napjától számítva 3 munkanapon belül, munkaidőben 8:00 és 16:00 között. Amennyiben a Nyertes a Lebonyolító értesítéseire az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 napon belül nem reagál, úgy az a Nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére és Szervező/Lebonyolító jogosult napi-és heti nyeremény esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét, Főnyeremény esetében a kisorsolt pótnyertest nyertesként értesíteni.

A Nyeremény átadásának feltétele, hogy a Nyertesek a Játék során megvásárolt termék vásárlását igazoló blokk másolatát eljuttassák postán a 1021 Budapest, Versec sor 9.-es címre (a jelige feltűntetésével) vagy e-mailben a raffaello@createam.hu címre az utolsó értesítést követő 120 órán belül. Ennek elmulasztása esetén a Pályázat hatályát veszíti és a Nyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, és Lebonyolító jogosult a napi-és heti nyeremény esetében a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét (azaz a nyerő időponthoz az azt követő legközelebbi időpontban kódot feltöltő Játékost), a illetve Főnyeremény esetében a kisorsolt pótnyertest nyertesként értesíteni.

A nyeremény átadására csak a vásárlást igazoló blokk beérkezését, és ellenőrzését követően kerül sor. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására az utolsó értesítéstől számított 30 napon belüli határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy az adott Nyertesek Pályázata hatályát veszíti és a Nyertes nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. 

Amennyiben a Nyertes a vásárlást igazoló blokkot nem juttatja el a Lebonyolító részére a fenti pont szerinti határidőn belül, vagy azokat kérésre nem tudja bemutatni, illetve Pályázata a jelen Játékszabályzat alapján bármely más okból érvénytelennek tekinthető, illetve a Pályázat hatályát veszíti, úgy a Lebonyolító jogosult napi-és heti nyeremény esetében a sorrendben következő időpontban kódot feltöltő Játékos (pótnyertes) részére a napi, illetve heti nyereményt átadni, Főnyeremény esetében az adott nyeremény vonatkozásában kisorsolt pótnyertesek közül a sorrendben következő pótnyertes részére a nyereményt átadni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a vásárlást igazoló dokumentum nagymértékben károsodott, így a rajta szereplő adatok leolvasása szabad szemmel nem lehetséges.

A nyeremények átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságát a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja. 

A Szervező/Lebonyolító a nyereményeket adja át a Nyerteseknek, azok más ajándéktárgyra vagy pénzre át nem válthatók, és kizárólag a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon használhatók fel. 

Amennyiben a nyereményt a hatályos törvények értelmében adó terheli, a Szervező azt megfizeti. A nyereménnyel kapcsolatos minden további költség a nyertest terheli.

9. Adatkezelés, személyhez fűződő jogok

A Játékos 5. pont szerinti regisztrációjával és pályázatának elküldésével tudomásul veszi, és a részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy:

 • személyes adatait a Szervező és a Lebonyolító a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.
 • adatait a Szervező és a Lebonyolító nyereménymentesen és jogszerűen felhasználják a jelen Játék lebonyolítása céljára. 
 • a Nyertesek személyes adatai közül a nyertesek nevét és lakóhelye településének nevét nyilvánosságra hozzák, továbbá ahhoz, hogy a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon a Nyertesek nevét, lakóhelyük településének nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mezőt kipipálja, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a Szervező direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező– esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa a Promóció időtartamát követően is. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A Promócióval összefüggésben a Szervező az adatkezelő, a Lebonyolító pedig adatfeldolgozó. 

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a Nyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is. 

A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy biztosítsa a Játékos Játékban való részvételét, és a Játék – részvételével történő – jelen szabályzatnak megfelelő lebonyolítását, különös tekintettel a Játékban részt vevő Játékos azonosítására, a vele való kapcsolattartás, tájékoztatás megvalósítására, illetve azon személyes adatok kezelésére, amelyek a Játékban való részvétele érdekében technikailag feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a jelen Játékszabályzat szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A Játékosok személyes adatait az adatkezelő azok felvételétől számítva a Játék teljes időtartama alatt kezeli. A Szervező a Játék nyerteseinek személyes adatait a Játék lezárása után ezt követően is kezeli a nyereménnyel való elszámolás megtörténtéig, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremények átadásától számított 8 évig, kizárólag a törvényben meghatározott célból kezeli.

Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) alapján jár el. Az Adatkezelő által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az Infotv-ben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, személyes adatai kezelésével kapcsolatban fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz. Az adatok feldolgozását a Createam Reklámügynökség Kft. szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől a következő e-mail vagy postai címen: raffaello@createam.hu vagy 1021 Budapest, Versec sor 9.. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 5 munkanapon belül választ küldünk: 1021 Budapest, Versec sor 9., e-mail: raffaello@createam.hu. Az e pontban említett külön hozzájárulás hiányában a Játékosok által megadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Játék céljára és a jelen Játékszabályzatban foglaltak végrehajtásának időtartamára történik. Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám megszerzése megtörtént. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-97522/2016

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklám-Promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön nyereményezés nélkül, különösen annak akár magyarországi, akár külföldi szerveren történő online közzétételének korlátozástól mentes jogát, valamint bármely nyelvre történő lefordítás jogát.

10. Vegyes rendelkezések

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 2.);
 • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) 2.);
 • A promóciós termékeket forgalmazó üzletek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ (1) 2.)

Szervező és Lebonyolító nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése terén, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért. 

A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és a Játékban közreműködő partnerei érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremények átadásának a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak, telefonos felvilágosítást kizárólag a 06-1-201-6563 telefonszámon keresztül adnak munkanapokon 9 és 16 óra között.

11. A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalon történő egyidejű közzétételével! Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

Ferrero Magyarország Kft.

Budapest, 2016.05.01.